Doomsday Clicker

2016/03/25
אנחנו משחקים את התפקיד של גאון מרושע עם תוכנית רב שנתית של איך לארגן יום הדין. ולבסוף, עזב לדחוף את לחצן המצוקה כדי להפוך לשליט של תושבי כדור הארץ, טוב, אלה ששרדו. אחרי הכל, רק נהיה מוכנים לקחת את הבחורים בונקר עלוב שיעבדו קשה, כמו קילל, נאבק כדי שלא נזרק אל פני השטח כפי מיותרים. אפשר להשיג רווח עצום והגדלת כושר הייצור כדי לייצר עוד כסף כדי להמשיך עד אינסוף. ואתה יכול לארכב את אפוקליפסה אחרת ולראות מה קורה. רק צריך שוב לבנות מקלט, אבל אחרי כל כך הרבה אסונות, הניצולים יתחילו לעבוד עם נקמה, כל עוד הייתה תקווה לישועה.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: